Waterkampioen watersport magazine

Retentierecht? Laat je niet chanteren!

Een werf of reparateur mag uw schip vasthouden, zo lang u de rekening nog niet heeft betaald. Dat heet retentierecht. Maar wat als u het hartgrondig oneens bent met die rekening.

Zowel de HISWA- als de NJI-voorwaarden bevatten een bepaling die zegt dat een leverancier/opdrachtnemer een door haar te leveren zaak (bijvoorbeeld casco of schip) dan wel zaak welke deze onder zich heeft in het kader van te verrichten werkzaamheden, onder zich mag houden totdat de wederpartij/opdrachtgever de vorderingen heeft voldaan. Met andere woorden: in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst mag een werf een te leveren schip of schip waaraan werkzaamheden zijn verricht weigeren af te geven zolang de klant de openstaande facturen (nog) niet heeft voldaan. Dit is een krachtig incassomiddel van een werf waar in de praktijk helaas vaak misbruik van wordt gemaakt, zo illustreren de volgende kwesties. U hoeft dit echter niet altijd te accepteren.

Huurdeman sloot een overeenkomst voor de bouw van een motorjacht tegen een bedrag van 155.000 euro. Het jacht zou eind 2009 opgeleverd worden. Huurdeman wilde bij aanvang van het vaarseizoen 2010 het schip gaan gebruiken om te gaan charteren met gehandicapte kinderen. Tussen partijen ontstond grote discussie aangezien eind december 2009 nog diverse gebreken aan het schip bestonden die de werf niet wilde herstellen. Huurdeman had de boot haast volledig betaald. De Werf kwam vervolgens met een laatste factuur van bijna 14.000 euro die door Huurdeman voor een groot deel werd betwist. De werf deed een beroep op het retentierecht waarop Huurdeman een kort geding startte. Zijn argument was dat hij een spoedeisend belang had bij afgifte van het schip in verband met de exploitatie voor de chartervaart en dat de eindfactuur onterecht was wegens niet afgesproken meerwerkzaamheden. Voor het overige schortte hij betaling van de factuur op in verband met de gebreken aan het schip. De voorzieningenrechter oordeelde dat een belangenafweging ten aanzien van de afgifte en overdracht van het schip in het voordeel van Huurdeman moest uitvallen, aangezien nog maar 5% van 155.000 euro betaald diende te worden en “op voorhand niet onaannemelijk geacht moest worden dat Huurdeman in een bodemprocedure ten aanzien van de gestelde gebreken gelijk zou krijgen”.

In een tweede zaak bleek een jachthaven een osmosebehandeling totaal verkeerd te hebben uitgevoerd en was het uiteindelijke effect van de behandeling precies het omgekeerde van wat werd beoogd. Doordat de romp te nat was toen de laag werd aangebracht, werd het vocht juist ingesloten in plaats van dat het buiten werd gehouden. De jachthaven kwam met het wel heel doorzichtige verweer dat werkzaamheden niet ondeugdelijk waren uitgevoerd omdat er immers nog geen sprake was van osmose. Meneer Pieterse weigerde om de factuur van 3.500 euro te voldoen en de jachthaven weigerde vervolgens om het schip af te geven. Overigens nadat deze al had aangegeven de werkzaamheden niet opnieuw te zullen uitvoeren. Ook hier bracht een kort geding uitkomst en concludeerde de rechter dat de redelijkheid en de billijkheid met zich mee diende te brengen dat de jachthaven het schip moest afgeven, zeker omdat de werf het schip al een compleet seizoen onder zich had gehouden en dat voor een bedrag van 3.500 euro. In een derde kwestie presteerde een reparateur het zelfs om afgifte van het schip te weigeren wegens niet betaalde facturen waarvan de betalingstermijn nog niet eens was verstreken!

Wat kunt u doen bij een dispuut met de werf wanneer deze een beroep doet op het retentierecht en u niet direct de rechter wilt inschakelen? U kunt ervoor kiezen om de facturen nadrukkelijk “onder protest” te voldoen. Dit betekent dat u op een later moment altijd hierop kunt terugkomen maar u in ieder geval het schip ter beschikking krijgt. Wanneer u bang bent dat het geld verdwenen zal zijn wanneer u een procedure tegen de werf begint (bijvoorbeeld omdat het financieel slecht met deze werf gaat), kunt u ook aanbieden om het geld te betalen op de derdenrekening van uw advocaat. De laatste mogelijkheid is om een bankgarantie te stellen ten aanzien van de gepretendeerde vorderingen van de werf. Nadat de rechter uitsluitsel heeft gegeven over de al dan niet gegrondheid daarvan, kan de betreffende bankgarantie eventueel worden aangesproken. Op die manier heeft de werf zekerheid tot betaling van wat zij uiteindelijk wellicht te vorderen krijgt, zonder dat u het geld direct kwijt bent wanneer een werf onverhoopt failliet gaat. Wat in de huidige tijd niet ondenkbeeldig is. Blijft dit alles vruchteloos of is het standpunt van de werf dermate onredelijk dat u hier echt niet mee akkoord kunt gaan, ga dan naar de rechter die vaak in kort geding een geschil weer ‘vlot’ kan trekken.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.