Waterkampioen watersport magazine

Nieuw voor oud.

Je bent verzekerd om anderen die jij schade toebrengt niet zelf te hoeven betalen en betaald te krijgen voor schade die je zelf lijdt. Simpel toch? Minder simpel is soms de vaststelling van die schade, zoals meneer Van Woerden ondervond in zijn geschil over de polisclausule ‘aftrek nieuw voor oud’.

De wet zegt: “Wanneer eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade ook voordeel oplevert, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.” Dit is het zogenaamde indemniteitsbeginsel: de schadeveroorzaker hoeft niet meer uit te keren dan het bedrag van de werkelijk geleden schade. Een verzekerde mag er ten gevolge van een schade-uitkering dus niet duidelijk op vooruitgaan.

De rechter heeft het zo omschreven: in beginsel is er recht op aftrek van herstelkosten naar rato van de ouderdom van de zaak in verhouding tot de verwachte levensduur. Het is dus ingericht als een soort afschrijvingssysteem en er wordt gekeken naar hoe oud de zaak was toen deze beschadigd raakte ofwel vervangen diende te worden en wat de realistische resterende levensduur was. Daarom loont het om kritisch te zijn en de verzekeraar te vragen hoe de berekening tot stand is gekomen. Er zijn overigens enkele verzekeraars die helemaal geen aftrek nieuw voor oud toepassen en die zonder meer bijvoorbeeld de nieuwwaarde van een mast uitkeren.

Arbeidsloon.
Maar nu meneer Van Woerden: door een onachtzaamheid krijgt hij lakschade aan zijn motorjacht. Hij meldt zijn schade bij de verzekeraar die vervolgens een schade-expert stuurt. Deze expert rapporteert dat herstel van de verfbeschadigingen nodig is, en dat die zal moeten bestaan uit schuren, primeren, plamuren, voorlakken en overschilderen van de stuurboordzijde van de romp. De kosten – arbeidsloon inclusief materialen – stelt hij op 1.500 euro. Zonder enige toelichting past de expert vervolgens met betrekking tot het nieuwe verfsysteem een aftrek nieuw voor oud toe van 40 procent en komt hij tot een aftrek van 600 euro.

Dit was meneer Van Woerden te gortig. Hij merkt terecht op dat de polisvoorwaarden weliswaar refereren aan reparatiekosten, maar dat er ook staat dat de aftrek nieuw voor oud alleen voor materiaal geldt en niet voor arbeidsloon. Navraag leerde Van Woerden dat het rapport uitging van € 160 aan materiaalkosten en € 1.340 aan arbeidsloon. Van Woerden vond dat er dus maar € 64 mocht worden afgetrokken, namelijk 40 procent van de materiaalkosten en geen € 600. De expert weigerde echter de aftrek aan te passen en ook de tussenpersoon van de verzekeraar was niet te vermurwen. Van Woerden wendde zich tot het KiFid (het klachteninstituut voor verzekeraars) en werd in het gelijk gesteld. De verzekerde keerde op haar schreden terug, erkende haar fout en keerde alsnog het resterende bedrag van 536 euro uit.

Wat leert dit ons?
Controleer je polis op wat er is opgenomen over de ‘aftrek nieuw voor oud’. We weten allemaal dat juist het dure uurloon het meeste aantikt in een schadebedrag en het is dus belangrijk dat je je er bewust van bent dat hierop geen aftrek mag worden toegepast. Dit is ook niet onredelijk. Of je nu een oude of een nieuwe mast monteert, het werk blijft hetzelfde. Daar word je als benadeelde niet beter van en daar mag je dus ook geen nadeel van ondervinden. Meneer Van Woerden lette goed op en liet zich niet met een kluitje in het riet sturen en dat loonde hem. Overigens heeft de betreffende verzekeraar het inmiddels nog bonter gemaakt. Deze heeft namelijk het nieuw-voor-oud onderscheid tussen arbeidsloon en materiaalkosten uit zijn polisvoorwaarden gehaald, waardoor je als verzekerde op het verkeerde been wordt gezet en het lastiger is geworden om te zien waar je recht op hebt. Dus waar in de hele sector de roep om transparantie klinkt, kiest deze maatschappij voor het omgekeerde pad, dat van de kleine lettertjes omwille van de winst.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.