Waterkampioen watersport magazine

Niet op tijd klagen is overgeslagen!

Helaas komt het voor dat een gekocht schip achteraf gebreken blijkt te hebben. Juridisch gezegd: ‘dat hetgeen is afgeleverd, niet aan de overeenkomst beantwoordt’. Wanneer je een gebrek ontdekt, moet je vooral niet te lang wachten om dit aan de verkoper te melden.

Meneer Lumière kocht een bescheiden tweedehands motorjacht uit de jaren zeventig van rond de 10 meter van een particulier, voor een bedrag van ongeveer € 25.000. Lumière deed geen inspectie, maar vertrouwde op de lovende woorden van de verkoper. Kort na de overdracht bleek dat de motor niet naar behoren functioneerde en dat deze warmliep. Lumière reclameerde bij de verkoper en die liet op eigen kosten een reparatie uitvoeren, waarna Lumière eind juni 2015 de boot weer meenam. Begin oktober 2015 berichtte Lumière de verkoper dat de motor toch niet naar behoren werkte en opnieuw warmliep. Bij het winterklaar maken bleek dat er geen koelvloeistof meer in de motor aanwezig was. Op deze klacht van Lumière reageerde de verkoper met de mededeling dat hij vond dat hij alles had gedaan wat was afgesproken en dat wat hem betreft het boek was gesloten. Lumière accepteerde dit niet en dagvaardde de verkoper.

Uitermate teleurstellend voor hem wees de kantonrechter zijn vorderingen echter af. De rechter stelde dat Lumière niet had voldaan aan zijn ‘klachtplicht’ en daardoor geen beroep meer kon doen op zijn wettelijke recht met betrekking tot het feit dat de geleverde motor niet aan de overeenkomst voldeed. Van Lumière had, als redelijk handelend schuldeiser, gevergd mogen worden dat hij, nadat de herstelwerkzaamheden waren uitgevoerd, onderzoek gedaan zou hebben of het probleem daadwerkelijk was verholpen. Dat Lumière vanaf juni tot oktober eigenlijk helemaal niet met het schip had gevaren en dus ook de koelingsproblemen niet had kunnen constateren, maakte voor de rechter niet uit. Hij had de reparatie bij afname van het schip deugdelijk moeten onderzoeken. Voor Lumière een treurige zaak die hem uiteindelijk veel geld kostte.

Bekwame tijd.
Deze kwestie leert hoe belangrijk het is om  tijdig  te  klagen  (reclameren), zelfs wanneer je nog niet zeker weet of iets niet goed is, maar misschien wel een vermoeden kan hebben (de motor rookt nog steeds of loopt onregelmatig, etcetera). De wet geeft in 6:89 BW een zogenaamde algemene klacht- plicht/termijn: “De schuldeiser kan op een gebrek geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd.”

Er spelen hier eigenlijk twee termijnen:
a.) de onderzoekstermijn die na verloop van tijd overgaat in
b.) een mededelingstermijn, de zogenaamde echte klachttermijn.

Wat wordt hier nu concreet mee bedoeld? Simpelweg komt het er op neer dat, wanneer een geleverde zaak wordt ontvangen, de koper/afnemer er niet zonder meer van uit mag gaan dat de zaak in orde is.  Als bij een klacht achteraf blijkt dat die al bij een ‘redelijkerwijs van je te verwachten onderzoek’ ontdekt had moeten worden, dan is de klachttermijn al begonnen voordat het gebrek ook echt is ontdekt.

Twee maanden.
Bij overeenkomsten tussen particulieren is dus niet een keiharde termijn te noemen waarbinnen je moet reclameren, maar een handvat biedt wat de wet heeft bepaald bij de zogenoemde ‘consumentenkoop’. Als de koper een ‘echte’ consument is en de verkoper een professional stelt artikel 7:23 lid 1 BW dat de klacht binnen bekwame tijd moet worden gemeld en dat een termijn van twee maanden na ontdekking in ieder geval tijdig is. Die termijn van twee maanden is geen wet van meden en perzen, maar is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar de hoofdregel is: Wanneer je als consument iets koopt van/of  laat repareren door een professionele onderneming, geldt dat de klachttermijn gaat lopen zodra je het gebrek echt hebt ontdekt of had kunnen ontdekken. Daarnaast heb je gelukkig doorgaans ook nog een garantietermijn. Binnen die termijn wordt de verkoper geacht alle klachten onvoorwaardelijk in behandeling te nemen en/of te verhelpen.

TIPS: Consumentenovereenkomst of niet, het is belangrijk om niet te passief te zijn bij aflevering van je boot of verrichte werkzaamheden. Controleer altijd zorgvuldig of het werk goed is uitgevoerd. Als je zelf niet de deskundigheid in huis hebt, laat dan eventueel een expert de werkzaamheden keuren. En als er iets is, stel de wederpartij dan bovendien schriftelijk (per e-mail) in gebreke. Dan heb je bewijs dat je tijdig hebt geklaagd.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.