De zaak van de failliete werf

Eerder hebben we hier al de tip gegeven om een casco in aanbouw te laten registreren bij het Kadaster. In de praktijk blijkt zelfs dat nog niet voldoende te zijn. Zoals Ab van Buuren merkte.

Het is voor veel botenbouwers een zware tijd. De kredietcrisis hakt erin en vele werven balanceren op de rand van de afgrond. In het verleden is het onderwerp faillissement van werven en wat u kunt doen om uw risico en schade zoveel mogelijk te beperken, al vaker aan de orde geweest. Een van de tips was om uw schip in aanbouw te laten registreren bij het Kadaster, waarmee de rechtsverhouding van u ten aanzien van het schip uit register duidelijk is voor anderen. Wanneer het schip eenmaal een registergoed is, kan het ook alleen maar rechtsgeldig in eigendom worden overgedragen door bemiddeling van de notaris en gelden dezelfde voorwaarden voor eigendomsoverdracht als bijvoorbeeld bij een huis. Wanneer de werf begint met de bouw van het casco – en op een zeker moment is er dus ook een daadwerkelijk casco dat voor registratie en brandmerken in aanmerking komt -, dan is het op dat moment nog geen registergoed. Dat wordt het pas nadat het door het Kadaster is ingeschreven in het daartoe bestemmende register en door medewerkers van het Kadaster is voorzien van een brandmerk.
Bij de zaak van Ab van Buuren werd door de curator gesteld dat, ondanks het feit dat het schip voor datum faillissement was geregistreerd bij het Kadaster, daarmee het eigendom nog niet was overgedragen door de werf aan de opdrachtgever. De curator stelde dat, aangezien het schip pas één dag na datum faillissement aan de koper was overgedragen, de werf dus beschikkingsonbevoegd was geworden op het moment van overdracht en dat deze dus niet rechtsgeldig het schip had kunnen leveren. Op het moment dat een partij failliet gaat, wordt hij namelijk beschikkingsonbevoegd over al zijn eigendommen en wordt deze beschikkingsbevoegdheid overgenomen door de curator en kan de failliete partij dus niet zelf meer overeenkomsten sluiten of over zaken beschikken. Ab van Buuren verkeerde echter in de veronderstelling dat met te boek stellen van het schip het ook rechtsgeldig zijn eigendom was. De rechtbank volgde de curator in zijn stelling dat uitsluitend et registreren van het schip nog niet betekent dat daarmee de eigendom rechtsgeldig wordt overgedragen aan koper/opdrachtgever, maar dat er nog een voorafgaande specifieke rechtshandeling tussen beide partijen noodzakelijk is. Deze rechtshandeling zou dan moeten zijn de feitelijke levering van het casco door de werf aan de opdrachtgever.
Van Buuren moest bewijzen dat er al voor datum faillissement een levering/eigendomsoverdracht was geweest. Gelukkig kon hij aantonen dat hij vóór aan de teboekstelling met de werf was overeengekomen dat deze het schip in eigendom overdroeg aan hem, waarbij de werf het schip vervolgens hield om het af te bouwen. Helaas hadden beide partijen dit niet op schrift gesteld en ze moesten dan ook onder ede getuigen dat zij deze afspraak inderdaad hadden gemaakt. En zo gebeurde het, aangezien een mondelinge overeenkomst net zo geldig is als een schriftelijke overeenkomst. Wat betekent dit voor u aspirant-opdrachtgever? U dient zo snel mogelijk nadat een casco is gebouwd, dan wel de kielbalk is gelegd, in ieder geval op het moment dat het schip in aanmerking kan komen voor registratie, met de werf schriftelijk overeen te komen dat deze het casco en alle daarbij bijbehorende zaken zogenaamd constitutum possessorium aan u levert, onder de gelijktijdige verklaring dat deze de zaak niet meer voor zich zelf, maar voor u houdt. Aansluitend laat u het schip kadastraal registreren. Het uitsluitend laten registreren van het schip bij het Kadaster is weliswaar een indicatie voor derden dat u eigenaar bent van het schip, maar is geen rechtshandeling op zich en doet dan ook het casco niet zonder meer op u in eigendom overgaan!

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.