Stegfunk logo

Hoe te huren in NL?

Wat moet u doen als uw gehuurde motorjacht motorschade heeft? Of zelfs als de boot benedendeks stinkt, het fornuis het niet doet of de stuurautomaat in staking gaat? Goede raad is duur. En nog belangrijker: er is een goede voorbereiding nodig.

Frits Hommersom is al 20 jaar advocaat en gespecialiseerd in alle onderwerpen die met pleziervaart te maken hebben. Helaas gaat zelfs in onze favoriete hobby niet altijd alles van een leien dakje. In zijn column voor Stegfunk.de van vandaag, behandelt hij het onderwerp van de meningen van deskundigen. Belangrijk: Frits Hommersom is verantwoordelijk voor de inhoud. Meningen en interpretaties komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van Stegfunk.de. Frits Hommersom schrijft deze column voor Stegfunk.de gratis in ruil voor zichtbaarheid op de site.

Wat is huurrecht?
Huurrecht wordt vaak meer geassocieerd met het verhuren van huizen of kamers. Het huurrecht is echter ook van toepassing op het huren van een fiets, auto of pleziervaartuig.
Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt het gehuurde goed of een gedeelte ervan voor gebruik ter beschikking van de huurder te stellen, en de huurder zich ertoe verbindt daarvoor een tegenprestatie te leveren.

Wat zijn de kenmerken van huur?
Uit de bovenstaande definitie blijkt duidelijk dat huur twee hoofdkenmerken heeft: De verhuurder stelt het gebruik van een zaak ter beschikking van de huurder, en de huurder biedt de verhuurder een tegenprestatie aan. Als aan beide voorwaarden is voldaan, is er een huurovereenkomst en zijn de regels van het huurrecht van toepassing. Dit geldt ook indien boven het contract iets anders is geschreven (bv.: gebruiksovereenkomst).
In het Nederlandse huurrecht kennen we dwingende, semi-dwingende en regelgevende wetgeving. Bij dwingend recht kan men niet afwijken van de wet, bij semi-dwingend recht niet ten nadele van de huurder, en het regelend recht zegt het al: de partijen kunnen hun eigen contractuele afspraken maken. Het spreekt vanzelf dat de verhuurder het gehuurde ter beschikking moet stellen, maar het is natuurlijk nog belangrijker dat het geen gebreken vertoont en dat u dus ongestoord gebruik (genot) van het gehuurde kunt maken.

Wat is een defect?
Artikel 7:204 BW omschrijft wat onder een gebrek wordt verstaan: “Een gebrek is een toestand of eigenschap van de zaak of een andere omstandigheid die niet aan de huurder is toe te rekenen en die tot gevolg heeft dat de zaak aan de huurder niet het gebruik kan verschaffen dat een huurder bij het sluiten van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het begrip “gebrek” is derhalve zeer ruim. Het omvat bijna alles wat van invloed is op het huurgenot van de huurder. Het gaat om schade aan de huurwoning, achterstallig onderhoud, de aanwezigheid van ongedierte of geluids- of stankoverlast, maar ook om een overheidsmaatregel die het gebruik van de huurwoning (tijdelijk) verbiedt.

Bij (ver)huur van roerende zaken, zoals een pleziervaartuig, kan echter contractueel worden afgeweken van de wettelijke gebrekenregeling.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat er, naar gelang van het soort gebrek, sprake is van een gebrek aan de zijde van de verhuurder. Als de motor van een motorboot niet werkt, kunt u hem niet gebruiken. Als de zeilen van een zeilboot ontbreken of de tuigage kapot is, kun je er niet mee zeilen. Dit zijn zogenaamde substantiële gebreken die u verhinderen van de boot te genieten, en dit is in wezen de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Als er een gebrek is en u geeft de verhuurder niet de gelegenheid om het te verhelpen, maar laat het zelf verhelpen, heeft u geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Tip één: Als u merkt dat iets niet in orde is, breng de verhuurder dan op de hoogte en stel hem in gebreke wat de reparatie betreft!
Een belangrijke bepaling is dat u als huurder recht heeft op een evenredige vermindering van de huurprijs in geval van een (aanzienlijke) vermindering van de huurinkomsten nadat u de verhuurder daarvan in kennis hebt gesteld.
Deze bepaling is echter een wettelijke regeling, zodat een verhuurder zelfs in zijn algemene voorwaarden kan verklaren dat hij in een dergelijke situatie niet verantwoordelijk is. De Hiswa-voorwaarden bevatten geen specifieke uitsluiting terzake.
Tip twee: Het is erg belangrijk om de algemene voorwaarden van een verhuurder te controleren om te zien hoe zij omgaan met het vinden van gebreken aan de boot. Dus Hiswa omstandigheden zijn gunstig
Het bovenstaande is duidelijk, maar wat als de boot lijkt te stinken of het fornuis het niet doet of (ook heel vervelend) de vuilwatertank verstopt is ? Dan is er uiteraard een verlies aan vaargenot, maar u kunt de boot nog steeds als zodanig gebruiken, het gebrek is niet wezenlijk. Dit zijn dus grensgevallen, omdat het niet echt mogelijk is er een waarde (bijvoorbeeld als percentage van de huurprijs) op te plakken. Soms kan worden bepaald dat deze gebreken als kleine gebreken worden beschouwd en dat u als huurder verplicht bent ze zelf te verhelpen. Dit hangt echter ook in grote mate af van een beoordeling van de ernst van het gebrek.
In ieder geval moet u de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen en hem de kans geven het probleem op te lossen, maar helaas kan dit vaak niet binnen het korte tijdsbestek van een vakantie worden opgelost.

Tip drie: Wanneer u de boot inspecteert voordat u hem meeneemt, controleer dan al deze zaken en neem ze door met de verhuurder. De Hiswa-voorwaarden omvatten ook een specifiek protocol dat moet worden gebruikt om de overdracht uit te voeren. Dan komen alle essentiële punten aan bod.
Het bovenstaande is grijze theorie, maar de dagelijkse praktijk is dat het meestal om beperkte geldbedragen gaat waarover niet snel voor juridische kosten wordt geprocedeerd. Met als gevolg dat men achterblijft met een slecht gevoel en een verpeste vakantie.
Bij Hiswa aangesloten verhuurbedrijven zijn ook aangesloten bij de zogenaamde Geschillen Commissie Waterrecreatie in Den Haag. Dit is een gemakkelijk toegankelijke instelling waar u als consument een klacht kunt indienen en de aannemer aansprakelijk kunt stellen zonder een advocaat in de arm te nemen. Ook Hiswa-leden zijn aan deze uitspraak gebonden, zodat u erop kunt vertrouwen dat de voor u gunstige uitspraak door de verhuurder moet worden nageleefd.

Tip vier: “Voor gewaarschuwd is voor gewaarschuwd”. Dankzij de voordelen van het internet kunt u zich echter heel goed van tevoren informeren/voorbereiden, en kunt u aan de hand van recensies nagaan of een boot huren betrouwbaar is. Kies een professioneel bootverhuurbedrijf dat is aangesloten bij een beroepsvereniging in plaats van een particulier bootverhuurbedrijf, waardoor u meer opties heeft als er een discussie ontstaat.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.