Stegfunk logo

Als de jachtservice rotzooi levert

De opgedragen werkzaamheden aan het schip worden verkeerd uitgevoerd, maar de aannemer vindt steeds weer nieuwe excuses waarom hij geen verbeteringen kan aanbrengen? Dan moet je het hoofd koel houden. Vooral als er onderaannemers bij betrokken waren.

Wie is de contractspartij voor reparaties aan het schip?
Meneer Smits vaart zijn mast eraf. Een tuigerij maakt een offerte voor een nieuwe mast etc. met ook polyesterwerk erbij. Daarvoor schakelt de tuigerij een externe partij in. Alle werkzaamheden worden door de tuiger aan meneer Smits in rekening gebracht. Na de eerste zeiltocht ontstaan scheuren in het dek rondom het babystag. Na reclamatie bij de tuigerij wordt herstelwerk uitgevoerd. In de winterstalling blijkt van lekkage via de babystag. De tuigerij verwijst naar de polyesterwerker, die is niet bereikbaar en meldt zich niet, niet telefonisch, niet per mail. De tuigerij wil de door hem ingeschakelde polyester werker nog de tijd geven om te reageren, maar door de inwatering  verkleurt/beschadigt het dek meer en meer.

Wat te doen als de jachtservice slecht presteert?
Belangrijk in dit geval is dat meneer Smits een overeenkomst heeft gesloten met de tuigerij, met wie een overeenkomst is gesloten om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren /ontstane schade te herstellen.

De tuigerij heeft verstand van verstaging, maar (niet ongebruikelijk) voor het polyesterwerk schakelt hij een derde in. De derde voert vervolgens werkzaamheden uit en factureert deze aan de tuigerij, die vervolgens die werkzaamheden weer in rekening brengt bij meneer Smits.

Net zoals bij een verbouwing van een huis, waarbij diverse vaktechnische disciplines de verschillende onderdelen verzorgen onder de verantwoordelijkheid van de (hoofd)aannemer, is ook hier sprake van een zogenaamde hoofdaannemer (de tuigerij) en een onderaannemer (de polyesterwerker).

De tuigerij maakt dus gebruik van een derde bij de uitvoering van de opdracht van meneer Smits en brengt alle werkzaamheden in dat kader zelf in rekening bij meneer Smits. Dat betekent dat de tuigerij geldt als de contractspartij van meneer Smits en de tuigerij dus ook de hoofdverantwoordelijke is voor het deugdelijk uitvoeren van de opdracht. Wanneer dus de polyesterwerker een fout maakt, is dat voor rekening en risico van de tuigerij. Vervelend voor laatstgenoemde, maar hij moet dus voor de oplossing zorgen!

Stel de juiste termijnen!
Meneer Smits kan zich beperken tot het aansprakelijk stellen/nakoming vragen van de tuigerij voor herstel en wanneer de claim terecht is, kan de tuigerij zich op zijn beurt weer verhalen op de polyesterwerker.

Meneer Smits hoeft dus niet te wachten totdat de polyesterwerker in beweging komt, sterker nog hier is sprake van zogenaamd noodzakelijke schadebeperkende maatregelen, want wanneer er niets wordt gedaan, wordt de schade alleen maar groter.

Meneer Smits dient dus de tuigerij aan te spreken en te sommeren tot nakoming van de overeenkomst, althans herstel van de schade en moet in dat kader een zogenaamde fatale termijn stellen. Dat betekent wanneer de tuigerij binnen die termijn niet de kans neemt om (de voor zijn rekening komende) tekortkoming te herstellen, in principe meneer Smits een derde opdracht kan geven om de werkzaamheden te laten uitvoeren en de daarmee gemoeide kosten te verhalen op de tuigerij. Een extra argument daarbij is dan dat bij stil zitten de schade groter zou gaan worden als dat het zou worden hersteld, zodat er sprake is van zogenaamd noodzakelijke schadebeperkende maatregelen. Een redelijke termijn in dat kader is ongeveer twee weken, natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid werk.

Dossieropbouw is belangrijk!
Let op! Als je vervolgens naar de rechter moet omdat de tuigerij ontkent dat er een fout is gemaakt (omdat de polyesterwerker dat beweert) moet je zorgen dat bewijs van de schade en bewijs van de fout goed gedocumenteerd is, want wanneer je de schade laat repareren en de rechter vindt dat een deskundige bijvoorbeeld moet onderzoeken of er wel of geen fout is gemaakt, dan kan de deskundige dat dus niet meer onderzoeken en loop je het risico dat je claim wordt afgewezen.

Procederen is duur en in Nederland is het niet zo dat wanneer meneer Smits gelijk krijgt hij ook de kosten van zijn advocaat volledig vergoed krijgt. In Nederland geldt een zogenaamd forfaitair stelsel van proceskostenvergoeding en dat gaat via een vaste staffel, die zelden of nooit de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand dekt.

Het is dan ook altijd aan te bevelen om te proberen om tot een oplossing te komen buiten de rechter om, onder de zinspreuk: een zekere oplossing in der minne is altijd te prefereren boven een onzekere oplossing via de rechter.

Tip: wanneer een onderneming bei der Hiswa is aangesloten, kunt u ook een beroep doen op de geschillenregeling van de Hiswa. Dit oordeel is voor Hiswa ondernemingen bindend en u bespaart zich een kostbare gerechtelijke procedure.

Een andere buitengerechtelijke oplossing kan zijn dat partijen gezamenlijk een expert/deskundige benoemen, wiens oordeel voor beide partijen als bindend advies heeft te gelden. Ook dat bespaart een rechtsgang.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.