Stegfunk logo

Opdracht gegeven

Hoe maak ik de juiste afspraken bij een opdracht voor werkzaamheden aan mijn boot?

Een offerte is één ding en het bedrag op de rekening soms een heel ander, zo ondervond Piet de Bruin na het opnieuw betimmeren van zijn kajuit. Josef Bruin vond dat het interieur van zijn boot er wat slecht begon uit te zien en bezocht een jachtbetimmeringsbedrijf met het verzoek een offerte te maken voor het betimmeren van de kajuit. Het bedrijf stuurde Bruin een offerte met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Het jachtbedrijf zou de kajuit in teak betimmeren; wanden, kasten, een bed met luiken en deurtjes, plafond en massief lijstwerk. In de offerte stond geen concreet bedrag maar de mededeling dat een uurtarief gehanteerd zou worden van € 40,00 en dat de werkzaamheden in regie (zie kader) zouden worden uitgevoerd. Het timmerbedrijf had mondeling aangegeven dat het werk van ruwweg € 4500,00 aan arbeidsloon zou kosten en zoon € 1000,00 aan materiaalkosten. Bruin rekende dat het werk voor ongeveer € 6.000 plus BTW gedaan zou zijn. Bruin trok wit weg toen hij de factuur binnen kwam: ruim 10.000 euro (exclusief BTW)!

Dit was niet wat hij verwacht had op basis van wat hem was verteld en hij weigerde de factuur te voldoen. Volgens de werf had Bruin extra werkzaamheden opgedragen die buiten de begroting gevallen zouden zijn. Bruin kon zich nog vinden in de opmerkingen omtrent het meerwerk, maar vond dat dit toch niet meer had mogen zijn dan 1.000 euro extra, zodat het totaal zou moeten neerkomen op ongeveer 7.000 euro (plus BTW).  Partijen kwamen er niet uit en Mr Hommersom werd om advies gevraagd.

Deze overeenkomst is wettelijk omschreven als ‘een overeenkomst tot aanneming van werk’. Als de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald, of slechts een richtprijs is bepaald, is de opdrachtgever een redelijke prijs is verschuldigd. Als een richtprijs is gegeven, mag die met niet meer dan 10% mogen worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor meerwerk buiten de offerte . In de overeenkomst was geen concreet bedrag afgesproken en de toezegging van de werf was mondeling. Deze werd betwist, dus de discussie concentreerde zich op de vraag wat in dit geval een redelijke prijs zou zijn. Uit de urenspecificaties bleek dat de werf wel erg veel uren had gemaakt. Om dat voor de rechter te laten uitzoeken, zou voor de Bruin echter kostbaar zijn. De rechtbank zou sowieso geen oordeel vellen zonder dat een deskundige zijn mening had gegeven. Uit de urenspecificaties bleek wel dat de werf wel erg veel uren had gemaakt. Een gerechtelijke procedure zou voor Bruin echter erg kostbaar zijn.

De rechtbank zou geen oordeel willen vellen zonder dat een deskundige zijn mening had gegeven. Daarom werd het voorstel aan de werf gedaan om gezamenlijk een expert te benoemen die als bindend adviseur de standpunten van beide partijen zou beoordelen. (bindend betekent in dit geval dat beide partijen op voorhand verklaren dat zij de uitkomst van het onderzoek accepteren).De expert onderzocht de zaak en concludeerde dat de werf inderdaad te veel uren in rekening had gebracht. De factuur werd niet redelijk geacht en moest met 25 procent worden verminderd.  Zo werd toch een inhoudelijk oordeel gegeven zonder dat Piet de Bruin voor enorme kosten en een lange gerechtelijke procedure kwam te staan. Gezien het relatief geringe belang was dit een oplossing waar hij goed mee kon leven. 

Tip: Wanneer u een overeenkomst aangaat, zorg dan dat er een schriftelijke begroting wordt opgemaakt met een duidelijke omschrijving en zo mogelijk ook een concreet bedrag. Spreek af dat meerwerk eerst schriftelijk door u moet zijn geaccordeerd en leg vast wat de financiële consequenties daarvan zijn.

In regie: Deze term betekent dat de opdrachtnemer de vrijheid heeft om te bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, met name voor wat betreft de tijdbesteding en dat dus doorgaans geen afspraak geldt over het maximum aantal uren. Daartegenover staat een vaste aanneemsom voor het werk en dat uitsluitend nog verrekend zal worden ten aanzien van eventueel meer- of minderwerk. Zo’n laatste afspraak geeft de opdrachtgever een veel steviger greep op de begroting en de kosten,  zodat teleurstellingen achteraf worden vermeden.

Veel Bedrijven hanteren (HISWA) algemene voorwaarden. Hierin is opgenomen:

Bij vaste aanneemsom mogen wijzigingen belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen altijd worden doorberekend. Bij regie/variabele aanneemsom mag de ondernemer ook een prijsverhoging of -verlaging (meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst) van een factor die invloed heeft op de aanneemsom op verzoek van de meest gerede partij doorvoeren, mits het werk nog niet klaar is. Bijvoorbeeld door de overheid opgelegde loon wijzigingen of een wisselkoerswijziging. Prijsverhoging van materialen mag niet wanneer de ondernemer eerder had kunnen bestellen. Wanneer de totale aanneemsom meer dan 15% stijgt, mag u de overeenkomst ontbinden. De NJI Voorwaarden voor consumenten bevatten geen bepalingen over doorberekenen van tussentijdse prijsverhogingen. Controleer altijd welke voorwaarden worden gebruikt en u kunt natuurlijk onderhandelen met de opdrachtnemer dat deze bepalingen niet van toepassing zijn.

(Dit is de relevante bepaling uit de HISWA voorwaarden.)

ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN.

Vaste kooprijs/vaste aanneemsom (1):
Als de ondernemer en de consument dit niet expliciet anders zijn overeengekomen, geldt voor de overeenkomst een vaste koopprijs of een vaste aanneemsom. Daarop zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Als de consument aan de ondernemer vraagt om meer, of andere werkzaamheden te doen dan afgesproken, kan de ondernemer de prijs verhogen. Dit kan hij alleen doen als hij de consument tijdig op de prijsverhoging heeft gewezen of als de consument de prijsverhoging redelijkerwijs had kunnen voorzien.
b. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.
c. Als de ondernemer de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken, mag hij de extra kosten die hieruit voortvloeien in rekening brengen. Dit mag hij alleen doen als de oorzaken voor de wijziging of onderbreking niet aan hem zijn toe te rekenen en hij deze niet had kunnen voorzien toen hij de prijsafspraak maakte.
d. Als de ondernemer de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken of als de omvang van de werkzaamheden veel groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de ondernemer de werkzaamheden direct stopzetten. Vervolgens moet hij met de consument overleggen of hij de werkzaamheden al dan niet voortzet en zo ja, hoe. De ondernemer heeft in ieder geval recht op een vergoeding voor het werk dat hij al gedaan heeft en voor de kosten die daarmee verband houden.
e. Als bij de overeenkomst aanvullende overeenkomsten horen die een bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet de ondernemer dat aan de consument melden.

Variabele koopprijs/variabele aanneemsom (2):
Als de ondernemer en de consument een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Als er meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of -verlaging optreedt die van invloed is op de koopprijs of aanneemsom, berekent de ondernemer deze door. Dit doet hij op verzoek van de partij die daar het meest belang bij heeft. Voorwaarde is dat er nog niet is geleverd en/of de bedoelde werkzaamheden nog niet (volledig) zijn uitgevoerd.
b. De ondernemer berekent een prijsverhoging echter niet door, als hij die door een tijdige bestelling had kunnen voorkomen. Onder een prijsverhoging of -verlaging valt ook een wisselkoerswijziging van de valuta waarmee het toegeleverde materiaal of product is betaald. Daarbij gaat het om een wijziging ten opzichte van de wisselkoers die gehanteerd is bij het berekenen van de oorspronkelijke koopprijs of aanneemsom.
c. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.
d. Als de ondernemer meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst te maken krijgt met een verhoging of verlaging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringspremies van zijn medewerkers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die is opgelegd door de cao of loonregeling waar de ondernemer aan gebonden is en/of dat het gaat om sociale premies die voor zijn rekening komen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de wijziging van invloed is op de aanneemsom.
e. Als door de prijsverhogingen die genoemd zijn in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, mag de consument de koopovereenkomst ontbinden.

Gespecialiseerd rondom Watersport: Frits Hommersom.  Frits Hommersom, die vloeiend Duits spreekt, is te breiken onder www.hommersomadvocatuur.nl (https://www.stegfunk.de/recht-kolumne-auftraege-vergeben/)

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.