Jachtbouw Nederland

Wijzigingen in het arbeidsrecht 2015.

De nieuwe wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal volgend jaar grote wijzigingen in het arbeidsrecht meebrengen. Ook het ontslagrecht zal wijzigingen ondergaan. Het betreft dan de wijze van ontslag via opzegging, ontbinding en wederzijds goedvinden, (hoogte van) de transitievergoeding, wijziging ketenregeling en aanzegtermijn, en concurrentiebeding, proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en een spijtoptantenregeling. Hier zijn  in vogelvlucht de kernpunten en de gevolgen voor de werkgever.

Per 1 januari 2015:
Aanzegtermijn.
Belangrijk is de wijziging dat de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd uiterlijk 1 maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren over zijn voornemen m.b.t. de arbeidsovereenkomst: voortzetten of niet en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet dan is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan een maandsalaris. De verplichting geldt niet voor contracten korten dan 6 maanden en bij contracten die niet eindigen op een kalenderdatum (vervang wegens ziekte/zwangerschap).

Concurrentiebeding en proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
In tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen, dat geldt ook bij een aansluitend contract. Proeftijd mag alleen bij overeenkomsten langer dan 6 maanden. Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ook niet meer toegestaan, behalve wanneer er zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen zijn.

Per 1 juli 2015:
Wijziging ketenregeling.
Per 1 juli 2015 mogen nog maar 3 tijdelijke contracten overeengekomen worden binnen 24 maanden, wat nu 36 maanden is, en de “doorbreking periode” tussen opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt verlengd van 3 naar 6 maanden.

Opzeggen.
Per 1 juli 2015 kan de werkgever rechtsgeldig opzeggen als de werknemer schriftelijk  instemt. Die instemming hoeft niet gevraagd te worden. Bij instemming eindigt de  arbeidsovereenkomst. De werknemer kan wel gedurende 14 dagen zijn instemming  intrekken en de werkgever moet de werknemer op dit recht wijzen. Weigert de werknemer
dan bepaalt de ontslaggrond (zie hierna) de verdere procedure.

Ontslag.
De werkgever kan niet meer vrij kiezen uit de route via het UWV of de kantonrechter, maar bij bedrijfseconomisch ontslag en langdurig arbeidsongeschiktheid geldt de UWV procedure en in alle andere gevallen de ontbindingsprocedure. Als met toestemming van het UWV wordt opgezegd, kan de werknemer een billijke vergoeding verzoeken of herstel van de arbeidsovereenkomst. Zonder zijn instemming of toestemming van het UWV kan de werknemer alleen via een gerechtelijke procedure de opzegging vernietigen.

Ontbinding.
Ontbinding kan alleen nog maar verzocht worden op grond van in de persoon gelegen redenen: verwijtbaar handelen, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, werkweigering wegens gewetensbezwaar of regelmatige ziekte met onaanvaardbaar gevolg voor de bedrijfsvoering.

Transitievergoeding.
Nu nog wordt bij ontbinding volgens de “kantonrechtersformule” een vergoeding toegekend (gemiddeld 1 maand per dienstjaar). Dat komt te vervallen. In plaats daarvan krijgt iedere werknemer die tenminste 24 maanden in dienst is geweest en onvrijwillig wordt ontslagen een transitievergoeding. Dit recht wordt als het ware automatisch opgebouwd door de werknemer. Alleen bij ernstige verwijtbaarheid bij de werknemer of eindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, is de transitievergoeding niet aan de orde.

Hoogte transitievergoeding.
De hoogte bestaat uit 1/6 maandsalaris per half dienstjaar bij een dienstverband tot 10 jaar, en vanaf 10 jaar een kwart maandsalaris per half dienstjaar. De maximale vergoeding is 75.000,00 of een jaarsalaris (als dat hoger is dan genoemd maximale bedrag). Er kan nog een additionele billijke vergoeding worden toegekend wanneer er ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever is.

Voor nu geldt: pas op en laat uw arbeidsovereenkomsten in ieder geval aanpassen en in overeenstemming brengen met de nieuwe wetgeving!

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.