Disclaimer & privacystatement

Disclaimer

Door het gebruiken van deze website stemt u ermee in dat u gebonden bent met de door deze disclaimer & privacystatement en de op deze site gepubliceerde algemene voorwaarden. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies/verificatie. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van de beschikbare informatie op deze site. De heer Mr F.J. Hommersom, eenmanszaak h.o.d.n. Hommersom Advocatuur (hierna Hommersom Advocatuur) wijst u er op dat, de op deze website beschreven casuïstiek van algemene aard zijn en in uw specifieke geval wellicht kunnen afwijken. Voorts spelen bij iedere zaak weer andere omstandigheden een rol, die van invloed kunnen zijn op de juridische beoordeling van de kwestie.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hommersom Advocatuur besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar site. Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen kan Hommersom Advocatuur niet instaan voor de juistheid en de volledigheid daarvan. Hommersom Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op deze site.

Hommersom Advocatuur aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere incidentele, immateriële of gevolgschade, ontstaan door (maar niet beperkt tot):

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur of software in verband met de toegang tot het gebruik van deze intersite;
  • het verlies van gegevens;
  • aanspraak van derden in verband met het gebruik van deze site.

Online communicatie

Hommersom Advocatuur garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen of verwerkt. Hommersom Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Hommersom Advocatuur zendt, is niet gegarandeerd. Hommersom Advocatuur raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Hommersom Advocatuur te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Hommersom Advocatuur te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Mutatis Mutandis geldt hetzelfde voor e-mailberichten welke Hommersom u zendt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze site worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hommersom Advocatuur is het niet toegestaan om de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de site

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen en/of schade kan toebrengen dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten/schade kan toebrengen, is niet toegestaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht.

Wijzigingen

Hommersom Advocatuur behoudt zich het recht voor de op of via deze site aangeboden informatie, met begrip van de tekst van deze disclaimer of algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie is gewijzigd.

Privacy statement

Privacy Verklaring

Hommersom Advocatuur respecteert de privacy van bezoekers van haar website en van zijn klanten en vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Hommersom Advocatuur voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe Hommersom Advocatuur dat doet. De heer Mr F.J. Hommersom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mr F.J. Hommersom h.o.d.n. Hommersom Advocatuur, Vondellaan 114-116, 3521 GH UTRECHT, Tel.: 0031302805070,Fax: F:0031302805070, E-mail: post@hommersomadvocatuur.nl, URL: www.hommersomadvocatuur.nl. Mr F.J. Hommersom is de Functionaris Gegevensbescherming van Hommersom Advocatuur Hij is te bereiken via frits@hommersomadvocatuur.nl

Welke gegevens voor welke doeleinden

Hommersom Advocatuur vraagt niet meer gegevens van bezoekers van deze website of van de contactpersonen bij onze klanten dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden:

  • Om de overeengekomen opdrachten en diensten te kunnen verrichten; voor het verzenden van de nieuwsbrief van Hommersom Advocatuur; om u te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening van Hommersom Advocatuur uit te kunnen voeren; om u te informeren over wijzigingen van de diensten van Hommersom Advocatuur; als Hommersom Advocatuur hier wettelijk toe verplicht is.
  • Op de website van Hommersom Advocatuur worden algemene gegevens van bezoekers bijgehouden, zonder dat deze de bezoeker identificeren, zoals bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel daarvan is om het gebruik van onze website te kunnen optimaliseren, om meer gerichte informatie op de website te kunnen zetten, of om de dienstverlening van Hommersom Advocatuur verder te kunnen optimaliseren.
  • Naam, adres, emailadres en telefoonnummer kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen aangaande uw vraag/opmerking. Als dit leidt tot een opdracht gebruikt Hommersom Advocatuur de gegevens om de opdracht te kunnen uitvoeren.
  • De contactgegevens van de klanten van Hommersom Advocatuur verwerken we om overeenkomsten te kunnen uitvoeren.
  • Hommersom Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op de hierboven omschreven manier, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen of gebaseerd op uw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Delen met anderen

Hommersom Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of met uw uitdrukkelijke toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hommersom Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek – cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Hommersom Advocatuur gebruikt zogenaamde first party cookies. Dit zijn cookies die door de website zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Het betreft hier technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die Hommersom Advocatuur gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar frits@hommersomadvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hommersom Advocatuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

Hommersom Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang en zijn gebonden aan geheimhouding. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via frits@hommersomadvocatuur.nl. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of een vraag of een opmerking over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met Hommersom Advocatuur op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Hommersom Advocatuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij adviseren dan ook om dit privacy statement regelmatig te raadplegen ter controle op eventuele wijzigingen, zodat u op de hoogte zult zijn van dergelijke wijzigingen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 september 2021.

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.