Algemene voorwaarden, kantoorbrochure /klachtenregeling, telefonisch juridisch abonnement

Algemene voorwaarden

 

1.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HA (of door haar ingeschakelde hulppersonen en bij haar werkzame medewerkers) als opdrachtnemer en cliënt (opdrachtgever).

 

2.1 Overeenkomst van opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door HA. Daarbij worden de art. 7.404, 7.407 lid 2 en 7.409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.1 Aansprakelijkheid

Bij het inschakelen van derden zal HA steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van HA voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. 3.2 Iedere aansprakelijkheid van HA is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 3.3. Indien HA voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van HA beperkt tot het door HA in de betreffende zaak in het betreffende kalenderjaar aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van € 5.000,00. 3.4 Onverminderd het bepaalde in art. 6.89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor HA aansprakelijk is.

 

4.1 Declaratie

Bij uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd. 4.2 Het honorarium wordt eens per maand (tussentijds) in rekening gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen. 4.3 Kosten die derden aan HA in rekening brengen (verschotten) worden ook tussentijds in rekening gebracht. 4.4 HA kan van opdrachtgever een voorschot verlangen, welk voorschot strekt tot zekerheid van de aan opdrachtgever in rekening te brengen kosten en honoraria. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Hierover wordt geen rente vergoed. 4.5 Het is HA toegestaan de uitvoering van de opdracht niet eerder aan te vangen of voort te zetten dan het moment waarop de betaling van de (aanvullende) voorschotdeclaratie is ontvangen.

 

5.1 Betaling

Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 5.2 Voor declaraties van voorschotten en verschotten geldt een betaaltermijn van 8 dagen na factuurdatum. 5.3 Bij overschrijding van deze termijn(en) is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. 5.4 Bij incassomaatregelen tegen de opdrachtgever komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever, conform het staffeltarief volgens het besluit incassokosten (BIK), geldend vanaf 1 juli 2012, waarbij een minimum bedrag geldt van € 40,00. 5.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn staat het HA vrij om de overeengekomen

werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten, totdat de openstaande declaraties met eventuele bijkomende rente/kosten zijn voldaan.

 

6.1 Geschillen

De rechtsverhouding tussen HA en opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht. HA kent een kantoorklachtenregeling die is opgenomen op haar website. Wanneer een klacht niet wordt opgelost door middel van de klachtenprocedure, zullen geschillen uitsluitend worden beslist door de rechtbank te Utrecht, tenzij de sector kanton bevoegd is. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 260.

 

 

Kantoorbrochure

 

Informatie dienstverlening Hommersom Advocatuur

U heeft verzocht om juridisch advies. In het kader van de implementatie van Richtlijn 2006/123/EG, ook bekend als de Dienstenrichtlijn, welke dd. 28 december 2009 in Nederland is geïmplementeerd, geldt het volgende.

 

Ondernemingsgegevens

De praktijk wordt gevoerd onder de handelsnaam Hommersom Advocatuur (HA). HA is als rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven in de KvK Utrecht onder nummer 30268705 en heeft als BTW identificatie NL001955181B20. HA is gevestigd te (3521 GH) Utrecht aan de Vondellaan 114-116, welk adres ook het bezoekadres is. Het e-mailadres van HA is frits@hommersomadvocatuur.nl. Het rechtstreekse telefoonnummer van HA is 030 – 281 98 25.

 

Over de advocaat

HA wordt gedreven voor rekening en risico van de heer mr F.J. Hommersom, die als advocaat in Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon 070 – 335 35 35 (info@advocatenorde.nl).

 

Mr Hommersom is onderworpen aan de gedragsregels en verordeningen die voor zijn beroepsgroep gelden, waaronder ook de Advocatenwet. Nadere informatie terzake kunt u vinden op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een rechtsverhouding met HA, treft u aan in dit document. De voorwaarden zijn tevens vermeld op de site www.HommersomAdvocatuur.nl. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is op alle met HA gesloten overeenkomsten van toepassing, met uitsluiting van andere voorwaarden. Deze voorwaarden vermelden dat de bevoegde rechter te Utrecht bevoegd is en Nederlands recht op de overeenkomst van toepassing is. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat ten aanzien van de telefonische dienstverlening door HA aanvullende algemene voorwaarden gelden, die in het voorkomende geval bij een verzoek om informatie ter zake zullen worden toegezonden.

 

Voorts geldt nog het volgende: Wanneer u in uw hoedanigheid van eigenaar/groot aandeelhouder namens een onderneming/ vennootschap met HA een overeenkomst aangaat, bent u naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de met HA gesloten overeenkomst /betaling van de kosten gemoeid de door HA verleende rechtsbijstand.

Voor het geval een procedure plaatsvindt, wijst HA u op het pro­ces(kosten)risico. Wordt u in het ongelijk gesteld, dan kan de rechter u veroordelen tot betaling van de proceskosten van de wederpartij, Wordt u in het gelijk gesteld, dan is een eventuele aan u uit te keren proces­kostenveroordeling veelal lager dan de werkelijke kosten van rechtsbij­stand.

 

De wettelijke vereisten verplichten HA uw identiteit en (eventueel) die van uw onderneming adequaat vast te stellen. U wordt verzocht HA een origineel uittreksel van uw inschrijving Kamer van Koophandel te doen toekomen, en/of bij uw bezoek HA in staat te stellen een kopie van uw identiteitsbewijs te maken.

 

Honorering

Het door HA gehanteerde tarief in het kader van zijn dienstverlening is variabel, afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Dienstverlening kan op uren basis gefactureerd worden waarbij een basisuurtarief wordt gehanteerd van € 195,00 (excl. BTW en 6% kantoorkosten). Tevens zijn variabele honoreringsafspraken mogelijk met bijvoorbeeld resultaatafhankelijke componenten. Tevens geeft HA telefonisch juridisch advies in het kader van een zogenaamd telefonisch juridisch abonnement, welk kan worden afgesloten per jaar tegen een bedrag van € 750,00 (excl. BTW).

 

Rechtsgebieden

HA verleent voornamelijk juridische diensten op het gebied van het arbeidsrecht, de ondernemers-praktijk in algemene zin (incasso’s, contracten, algemene voorwaarden, huurovereenkomsten) alsmede de geschillen voortvloeiende uit de aan-en verkoop van pleziervaartuigen en alle watersport/-recreatie gerelateerde zaken, waaronder verzekeringskwesties. Voorts geeft HA telefonisch juridisch advies op voornoemde rechtsgebieden in het kader van een telefonisch juridisch abonnement.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

HA heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Global SE, postbus 925, 3000 AX Rotterdam, Nederland. Telefoon +31 (0)10 – 4036100414 83 42. De verzekerde bedragen zijn € 500.000,00 per schadegeval en € 1.000.000,00 per contractjaar. De geografische dekking is beperkt tot dienstverlening die in Nederland wordt verstrekt.

 

Informatie/klachten

Informatie en eventuele klachten over de dienstverlening van HA kan worden ingewonnen/ ingediend op het in deze brochure vermelde kantooradres ten aanzien van de heer mr F.J. Hommersom. Het kantoor kent een interne klachtenregeling. Contactpersoon voor klachten is de hiervoor genoemde persoon. Genoemde contactpersoon zal zich inspannen zo spoedig mogelijk te reageren op eventuele klachten en alles in het werk te stellen om een bevredigende oplossing te vinden. HA is niet aangesloten bij een specifieke klachten-/geschillenregeling.

 

Samenwerking/nevenactiviteiten

HA heeft geen samenwerking met specifieke notaris-of belastingkantoren en oefent geen nevenactiviteiten uit, die op enigerlei wijze kunnen leiden tot belangenconflicten.

 

 

Algemene voorwaarden telefonisch juridische dienstverlening

 

1.1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
HA: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Hommersom Advocatuur.
Abonnee: de partij op wiens naam het telefonisch juridisch abonnement is afgesloten met HA.
Abonnement: het telefonisch juridisch abonnement, gesloten met de abonnee, in het kader waarvan HA telefonisch juridisch advies verleent.
Contactpersoon: de door de abonnee aangewezen persoon met wie HA in het kader van het abonnement telefonisch contact heeft

 

2.1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn, naast de algemene voorwaarden gehanteerd door HA, van toepassing indien HA diensten verleent in het kader van een met een abonnee afgesloten telefonisch juridisch abonnement.

 

3.1 Omvang/duur dienstverlening

Het abonnement wordt afgesloten met een abonnee, die een contactpersoon zal aanwijzen die het telefonisch contact met HA in het kader van het abonnement zal onderhouden.

3.2 De dienstverlening van HA in het kader van dit abonnement bestaat uitsluitend uit het telefonisch verstrekken van juridisch advies naar aanleiding van telefonische vragen die door de abonnee aan HA worden gesteld, ter zake aangelegenheden die (de onderneming van) abonnee direct betreffen.

3.3 Het abonnement heeft met name betrekking op telefonisch juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht, de ondernemerspraktijk alsmede alle watersport/-recreatie gerelateerde aangelegenheden. Voorts bestrijkt het abonnement de algemene verbintenisrechtelijke praktijk en het bestuurs- en fiscaal recht.

3.4 Ongeacht het rechtsgebied behoudt HA zich nadrukkelijk het recht voor te bepalen of een vraag past/beantwoord kan worden binnen het kader van het abonnement. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zullen partijen desgewenst nader overleg hebben of, hoe en onder welke voorwaarden advies kan worden verleend.

3.5 Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, waarna het stilzwijgend wordt verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor afloop van de abonnements termijn door abonnee schriftelijk is opgezegd.

 

4.1 Uitvoering

HA is bereikbaar gedurende werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Hoewel HA streeft naar een continue bereikbaarheid in voornoemde periode, betreft het hier een inspanningsverplichting waaraan de abonnee geen rechten kan ontlenen. In het geval HA niet

direct telefonisch bereikbaar is, zal HA uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op het verzoek contact opnemen met de abonnee.

4.2 HA streeft ernaar advies te verstrekken in het betreffende telefoongesprek, maar indien zulks niet mogelijk mocht blijken, zal HA uiterlijk de eerstvolgende werkdag de abonnee informeren over zijn vraag.

4.3 Binnen het abonnement heeft de abonnee in principe een ongelimiteerd recht op advisering met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid en zover de bedrijfsvoering van HA zulks toelaat.

 

5.1 Uitsluitingen

Niet inbegrepen in het abonnement is juridisch advies dat wordt gevraagd naar aanleiding van toezending van stukken langs welke weg dan ook, of advies dat niet langs telefonische weg kan worden verstrekt. Tevens is niet inbegrepen juridisch advies in het kader van een reeds bij HA in behandeling zijnde zaak/dossier.

5.2 Indien de situatie als voornoemd onder artikel 5.1 zich voordoet, zal door HA voorafgaand aan het advies een offerte worden uitgebracht ten aanzien van de met het advies gemoeide kosten dan wel gelden de reeds tussen partijen overeengekomen uurtarieven.

 

5.1 Aansprakelijkheid

Alle door HA door of namens HA verleende adviezen worden met de maximale zorgvuldigheid verleend. Het betreft in deze echter een inspanningsverplichting en HA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van een door HA gegeven advies. De door HA in het kader van het abonnement verleende juridisch advies is dan ook met inachtneming van het bovenstaande, vrijblijvend.

 

6.1 Betaling

Terzake het abonnement is de abonnee een jaarlijks honorarium verschuldigd, dat voorafgaand aan het abonnementsjaar dient te zijn voldaan, bij gebreke waarvan HA het recht heeft haar advisering op te schorten tot dat betaling is ontvangen.

 

7.1 Ontbinding

HA heeft het recht naar eigen inzicht het abonnement zonder enige opzegtermijn te ontbinden, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Indien deze ontbinding niet gelegen is in het niet-nakomen van verplichtingen van de zijde van de abonnee, zal HA het abonnementsgeld over de resterende termijn aan de abonnee terugbetalen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.